Phim ngắn

CHÙM PHIM NGẮN DỰ THI

 

1. Bạn cùng phòng  -  Việt  Nam
Roomate - Vietnam
2. Bí mật của những đứa trẻ  - Việt Nam
The Secret of Children - Vietnam
3. Cậu  bé Ma-nơ-canh - Việt  Nam
The Mannequin - Vietnam
4. Chiếc  đài - Phần Lan/Séc
Radio Dolores - Finland/Czech  Republic
5. Chim  tuyết - Canada
Snowbirds   - Canada
6. Có một lần – Đài  Bắc  – Trung Hoa
Once  – Chinese, Taipei
7. Dân thường trú - Singapore
Permanent  Resident - Singapore
8. Đâu là con  đường của tôi  - Sri Lanka
Where is my route - Sri Lanka
9. Gần mà xa – Khu  rừng của tổ  tiên – Việt  Nam
So close so far, the ancestral forest - Vietnam
10. Góc  cạnh – Mexico
Poliangular  – Mexico
11. Gia  đình hạnh phúc - Indonesia
Happy  Family - Indonesia
12. Hai  đứa trẻ  – Việt  Nam
Two Children - Vietnam
13. Hà  Nội của tôi  - Pháp
My Hanoi  - France
14. Hành trình  bất tận – Việt  Nam
Endless Journey - Vietnam
15. Josephin - Philippines
Josephin - Philippines
16. Khi làn khói chạm – Thái  Lan
When  the smoke collides - Thailand
17. Kẻ đói khát – Mexico
Hunger – Mexico
18. Một  đất mẹ cho  tất cả – Việt  Nam
Mother – Earth for all - Vietnam
19. Một  Ki-lô-gam cánh ruồi  - Iran
One  kilo of fly wings - Iran
20. Năm mới  của Haru – Nhật Bản
Haru’s new year  - Japan
21. Ngày về – Việt  Nam
Home coming day  - Vietnam
22. Sính  lễ - Iran
Gharshelegh - Iran
23. Số  phận - Iran
Destiny - Iran
24. Su - Kazakhstan
Su - Kazakhstan
25. Từ xa – Mexico
From a distance  – Mexico
26. Vầng sáng ấm áp – Việt  Nam
The Warm  Light - Vietnam
27. Viện bảo tàng của Muzeon-Stephan Ramniceanu - Rumani
Muzeon-Stephan Ramniceanu  - Romania
28. Vòi  nước – Mexico
Faucet – Mexico
29. Vô diện – Việt  Nam
pas  D’yeux - Vietnam
 

 

Mũi Né - Một vùng biển thức