Cơ cấu tổ chức

1. Cơ quan chỉ đạo:

  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

2. Cơ quan tổ chức:

  • Cục Điện ảnh
  • Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
  • Các cơ quan, đơn vị liên quan